Algemene leveringsvoorwaarden

Deze webshop zit verbonden aan twee domeinnamen. www.besteleenairco.nl en www.goedkopeaircos.com 
De algemene voorwaarden gelden voor beide bedrijfsvoeringen. In de algemene voorwaarde wordt nu goedkopeaircos.com genoemd, en kan daarom ook gelezen worden als besteleenairco.nl 
Artikel 1. Definities.

• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Goedkopeaircos.com 
• Afnemer: de wederpartij of wederpartijen die goederen van Goedkopeairco's.com kopen en/
of opdracht geven tot het leveren van producten.
• Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, inspectie of
onderhoud.
• Reparatie: het herstel van een product of zaak.
• Opdracht of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Goedkopeairco's.com en afnemer
betreffende de verkoop van producten.
Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen Goedkopeairco's.com en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door Goedkopeairco's.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en/of koop-overeenkomsten die met Goedkopeairco's.com worden aangegaan.
Artikel 3. Aanbieding.
3.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Indien geen termijn is vermeld zijn door Goedkopeairco's.com gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.
3.2 Door Goedkopeairco's.com getoonde afbeeldingen, maten, gewichten, prestaties en capaciteiten van producten in offertes en op de website worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3.3 De aangeboden producten en adviezen zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Goedkopeairco's.com vermeldt uitdrukkelijk dat de afnemer te allen tijde eindverantwoordelijk is.
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten.
4.1 Totstandkoming van een overeenkomst met Goedkopeairco's.com blijkt door verzending per post of e-mail van de schriftelijke bevestiging aan de afnemer dat de opdracht is aanvaard. Bij het ontbreken van de schriftelijke bevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst door het uitvoering geven door Goedkopeairco's.com aan de gegeven opdracht.
4.2 Eventueel later gemaakte wijzigingen in de overeenkomst zijn voor Goedkopeairco's.com pas bindend als wij deze wijzigingen schriftelijk bevestigd hebben.
4.3 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Goedkopeairco's.com bindend.
4.4 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecificeerd.
4.5 Afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Goedkopeairco's.com ondertekende opdrachtbevestiging.
Artikel 5. Prijzen.
5.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW .
5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Goedkopeairco's.com gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Doorberekening binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de afnemer het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.
Artikel 6. Leveringen.
6.1 Met Goedkopeairco's.com overeengekomen levertijden gelden als indicatie en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
6.2 De levertijd gaat in op de dag van de totstandkoming van de koopovereenkomst
6.3  Eventueel in opdracht van Goedkopeairco's.com geregeld vervoer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
6.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van Goedkopeairco's.com geeft overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, geen recht op vergoeding aan afnemer van directe en indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6.5 Goedkopeairco's.com is gerechtigd om de levering of leveringen in gedeeltes na te komen.

Artikel 7. Transport, verpakking en risico overgang
7.1 Tot de levering het magazijn van Goedkopeairco's.com heeft verlaten zijn de producten voor rekening en risico van Goedkopeairco's.com. Nadat de levering het magazijn van Goedkopeairco's.com heeft verlaten zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer.

7.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan Goedkopeairco's.com zijn gegeven, door Goedkopeairco's.com in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

7.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van Goedkopeairco's.com is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. Goedkopeairco's.com, zijn.

Artikelel 8. Betaling.
8.1 Betaling van aan Goedkopeairco's.com verschuldigde bedragen moet direct via de site worden voldaan, of contact / per pin bij afhalen van de bestelling.
8.2 Indien afnemer niet tijdig betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Goedkopeairco's.com zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen ter hoogte van het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar, onverminderd de aan Goedkopeairco's.com verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
8.3 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.
9.1 Goedkopeairco's.com behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer afgeleverde zaken en/of producten totdat het verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door Goedkopeairco's.com in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de afnemer door Goedkopeairco's.com te vergoeden
werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, aan Goedkopeairco's.com heeft voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die Goedkopeairco's.com jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in
een of meer van zijn verplichtingen jegens Goedkopeairco's.com.
9.2 Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel.
9.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt Goedkopeairco's.com zich hierbij reeds nu voor als dan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Goedkopeairco's.com dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.
9.4 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Goedkopeairco's.com tekortschiet of Goedkopeairco's.com goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Goedkopeairco's.com  gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de
marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
9.5 Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.
9.6 Afnemer verbindt zich, zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goedkopeairco's.com. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Goedkopeairco's.com daartoe wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

Artikel 10. Garantie.
10.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Goedkopeairco's.com in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten, zulks voor de duur van 24 maanden nadat de producten zijn geleverd
10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van Goedkopeairco's.com uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
10.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken binnen 48 uur na ontvangst van de levering bij Goedkopeairco's.com te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van Goedkopeairco's.com.
10.4 Garantie wordt voorts slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan Goedkopeairco's.com direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan Goedkopeairco's.com te retourneren, tenzij Goedkopeairco's.com besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van
Goedkopeairco's.com en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
10.5 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door Goedkopeairco's.com gegeven bedrijfs- respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
10.6 Bij gegrondbevinding van de klacht is Goedkopeairco's.com verplicht ter onzer keuze de gebrekkige zaak te repareren dan wel de gebrekkige zaak of onderdeel daarvan te vervangen.Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoedt Goedkopeairco's.com aan afnemer de kostprijs van de gebrekkige zaak of het onderdeel daarvan. Reparatie en/of vervanging
van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
10.7 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van Goedkopeairco's.com en worden aan haar door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijk toestemming van Goedkopeairco's.com is afnemer niet gerechtigd producten of
onderdelen daarvan aan Goedkopeairco's.com terug te zenden.
10.8 Voor producten en onderdelen daarvan, welke Goedkopeairco's.com niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van Goedkopeairco's.com garantie wordt gegeven.
10.9 Het beweerdelijk niet-nakomen door Goedkopeairco's.com van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met Goedkopeairco's.com gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
10.10 De hierboven bedoelde garantieverplichting van Goedkopeairco's.com vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Goedkopeairco's.com gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
11.1 De aansprakelijkheid van Goedkopeairco's.com is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
11.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Goedkopeairco's.com, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid1, is alle aansprakelijkheid van Goedkopeairco's.com zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte
schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
11.3 Indien Goedkopeairco's.com, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand- van welke aard ook- verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer.
11.4 In geval afnemer geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden Goedkopeairco's.com te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Goedkopeairco's.com in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
11.5 Indien Goedkopeairco's.com gehouden is tot vergoeding van de door afnemer geleden schade, zal deze vergoeding niet méér bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.
Artikel 12. Overmacht.
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Goedkopeairco's.com onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Goedkopeairco's.com of diens leveranciers.
12.2 In geval van overmacht zijn zowel Goedkopeairco's.com als afnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderende oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
12.3 Indien Goedkopeairco's.com bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Goedkopeairco's.com gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren, en dient de afnemer deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 13. Ontbinding.
13.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Goedkopeairco's.com te leveren prestaties) surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht
worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Goedkopeairco's.com het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Goedkopeairco's.com tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
13.2 Goedkopeairco's.com heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 13.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding, verschuldigd door de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van Goedkopeairco's.com om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.
13.3 In de in artikel 13.1. bedoelde gevallen kan Goedkopeairco's.com ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Goedkopeairco's.com in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting
en de gevolgen daarvan lijdt.
Artikel 14. Geschillen.
14.1 Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, of een geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank Roermond behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, uitgaande van de vestigingsplaats van Goedkopeairco's.com
14.2 Afnemer is evenwel gerechtigd te kiezen voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter, mits hij zulks binnen vijf werkdagen nadat Goedkopeairco's.com zich schriftelijk jegens hem op het in het vorige lid bedoelde beding heeft beroepen, kenbaar heeft gemaakt.
14.3 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.
Artikel 15. Algemeen.
15.1 Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn Goedkopeairco's.com en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.
Artikel 16. Aanvullende leveringsvoorwaarden.
16.1 Retour sturen van ongebruikte producten die volgens uw bestelling geleverd zijn kunnen na onderling overleg door Goedkopeairco's.com en afnemer in bepaalde gevallen retour worden genomen. De producten dienen in de originele gesloten fabrieksverpakking met kopie factuur of pakbon franco aan MaxiCool te worden verzonden. Voor deze
producten zal een creditnota worden gestuurd onder aftrek van 15% van het bedrag voor onkosten van re-stocking e.d.
Niet teruggenomen worden:
• Producten die vanaf factuurdatum ouder zijn dan 1 maand.
• Producten die gebruikt, ingebouwd en/of beschadigd zijn.
• Producten zonder originele fabrieksverpakking
• Producten die speciaal voor afnemer zijn besteld en niet in het standaard leverprogramma van Goedkopeairco's.com zijn opgenomen.
• Producten die op het moment van terugsturen niet meer in het standaard leverprogramma van Goedkopeairco's.com zijn opgenomen.
16.2 Retour sturen van defecte producten. Defecte producten kunnen na aanmelding bij Goedkopeairco's.com onder garantie geretourneerd worden, deze dienen samen met een kopie van de pakbon of factuur franco aan ons magazijn te worden geleverd. Het defecte product dient voorzien te zijn van een duidelijke klachtomschrijving, en alleen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Goedkopeairco's.com.
16.3 Retour sturen van beschadigde goederen. Beschadigde goederen dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 48 uur na aflevering bij afnemer aan zowel de transporteur als Goedkopeairco's.com. Dit geldt ook voor beschadigingen die aan de verpakking niet zichtbaar zijn. Na deze termijn worden beschadigingen niet meer gehonoreerd. Zichtbare beschadigingen dienen altijd per direct door de ontvanger van de zending op de begeleidende vrachtbrief te worden vermeld.
16.4 Prijzen. Goedkopeairco's.com behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. 
16.5 Aan de in ons getoonde webshop verwerkte teksten foto’s en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.